جدیدترین مقالات سایت

چگونه غریزه جنسی خود را کنترل نمایم ؟

ما در این گونه موارد به دوستانمان می گوییم راه حل مشکل شما همت است؛ همین.همت برای ترک عادات و همت بر زندگی عقلانی. زندگی عقلانی یعنی این که آن چه را که می دانیم درست است عمل کنیم، و آنچه را می دانیم غلط است ترک کنیم.
۱
۵,۸۹۶