جدیدترین مقالات سایت

اهمیت ارتباط با همسر و راههای ایجاد آن

از ديگر موارد موثر در ايجاد دلخوری بين زن وشوهر، غير مستقيم و با گوشه و كنايه صحبت كردن است. در جايی كه انسان می تواند به طور صريح سخن بگويد، چرا متوسل به طعنه و كنايه شود؟
۱
۱,۱۸۱