مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 3348
  • بازدید دیروز : 6392
  • بازدید این هفته : 47141
  • بازدید این ماه : 202275
  • بازدید کل : 2173124


telegram

١- در آنھا شک ایجاد کنید و ھیچ گاه به طور قطعی نظر مثبت خود را به زبان نیاورید. مردھا عاشق بازی ھای تعقیب و گریز ھستند پس این امتیاز را به آنھا بدھید.

٢- ھر طوری شده ببینید که آیا او با خانم ھای دیگر به عنوان یک دوست ساده ارتباط  برقرا می کند یا خیر. با این کار شما متوجه می شوید که به زنھا به عنوان شیئي برای برقراری رابطه جنسی نگاه می کنند یا نه.

٣- ھیچگاه از مشروبات الکلی استفاده نکنید. یکی از دوستان من در قرار ملاقاتش بسیار عصبی شده بود و بی رویه مشغول نوشیدن بود. ھنگام برگشت آقا با ماشین مدل جدید خود او را به خانه می رساند که ناگھان حال خانم بد شد، اما او جرات نکرد به آقا بگوید تا ماشینش را نگه دارد و اصلا ھم دلش نمی خواست که ماشین جدید او را کثیف کند به ھمین دلیل مجبور شد داخل کیف دستی اش…! لازم به گفتن نیست که آنھا دیگر ھیچ گاه دوباره با ھم قرار نگذاشتند.

٤- اگر به ھر شکلی شما را به یاد پدرتان می انداختند، بھتر است ھر طور شده از دستشان فرار کنید.

٥- اگر معیارھایتان را پایین بیاورید می توانید ھمین فردا ازدواج کنید. اما ما به شما پیشنھاد می کنیم که این کار را انجام ندھید. به جای اینکه وقت خودتان را بر روی ارتباطی که دوامی ندارد صرف کنید، بھتر است برای پیدا کردن مرد ایده آل خود منتظر بمانید.

٦- اگر با مردی برخوردید که می خواست از شما مراقبت کنید، خیلی زود از او فرار کنید! چون آخر کار شما مجبور می شوید که از او مراقبت کنید.

٧- انتقاد پذیر نباشید به ویژه در مورد مسائل مربوط به غذا. یک خانم حق دارد ھر زمان ھر غذایی که دوست داشت بخورد.

٨- ظاھر بین نباشید. من خانم ھایی را می شناسم که به این دلیل که ظاھر آقا خوب نیست ( سرش خیلی بزرگ است ) بوی خوبی نمی دھند (به تازگی حمام نکرده) و یا حتی درست نفس نمی کشند ( صدای تنفسشان بلند است) آنھا را رد می کنند و اصلا اجازه آشنایی بیشتر را به آنھا نمی دھند.

٩- از خودتان بازی در نیاوريد. ( دروغ گفتن و کلک زدن) در روز ملاقات به اندازه کافی مشکل وجود دارد و دیگر جایی برای انجام چنین کارھایی باقی نمی ماند.

١٠ – برقراری ارتباط جنسی را فقط به بعد از ازدواج محول کنید.

١١ – لازم نیست در ھمان اولین ملاقات سفره دلتان را باز کنید و در مورد تمام مسائل صحبت کنید. به ھر حال در قرارھای ملاقات بعدی نیز باید چیزی برای گفتن داشته باشید.

١٢ – خودتان را از مردھایی که تصور می کنند شخصیت ھای کارتونی زن دارای جاذبه جنسی می باشند دور نگه دارید.

١٣ – به جای اینکه قیافه او را تحلیل و بررسی کنید، ببینید که آیا او مرد خوبی است و با شما رفتار خوبی دارد یا خیر.

١٤ – در یک زمان با بیش از یک مرد قرار ملاقات نگذارید، ھر چند ھر دوی آنھا از موضوع با خبر باشند. این کار خسته کننده و اغتشاش آور است. شاید زمانی فرا رسد که بخواھید از شر دیگران خلاص شوید و فقط با یکی از آنھا ارتباط داشته باشید.

١٥ – شما در صورتی می توانید مرد ایده آل خود را پیدا کنید که که بدانید به دنبال چه ھستید و سپس در خودتان جسارت جستجو پیرامون این امر را ایجاد کنید.

١٦ – اگر یک مرد را تنھا بر اساس جاذبه ھای جنسی اش ارزیابی می کنید، متاسفانه ھنوز به مرحله ای نرسیده اید که بتوانید ارتباط خود را پیچیده تر کنید.

١٧ – اگر بخواھید منتظر فردی بمانید که دوستش دارید، صرفا در حال تلف کردن وقت خود ھستید و خودتان را خسته می کنید. اگر واقعا از کسی خوشتان آمده خیلی راحت موضوع را با او در میان بگذارید.

١٨ – ببینید که ایا لباس ھایش را خودش می شوید یا مادرش برای او این کار را انجام می دھد. یک مرد باید متکی به خودش باشد.

١٩ – اگر جذب او نشده اید ( حالا او ھر چقدر ھم که می خواھد زیبا باشد) رابطه شما موفق نخواھد بود.

٢٠ – زمانی مرد ایده آل خود را پیدا می کنید که خودتان نیز خانم ایده آلی باشید ( به این معنا که اعتماد به نفس داشته و از خودتان راضی باشید)

٢١ – نقش بازی نکنید. من زمانی عاشق نامزد فعلی ام شدم که خیلی راحت جلو آمد و گفت : “سلام، چطوری؟” به ھمین سادگی و بدون ھیچ آلایشی.

٢٢ – به دنبال مردھایی که تنھا از پول صحبت می کنند نروید. این عمل معمولا نشانه ای از نا امنی است.

٢٣ – در اولین قرار ملاقات به ھیچ وجه در مورد ازدواج صحبت نکنید.

٢٤ – زمانی که کنار یکدیگر نشستید به مردھای دیگر توجه نکنید و مطمئن شوید که او نیز خانم ھای دیگر را زیرنظر نگرفته است!

 ٢٥ – چیزی را حدس نزنید. با این کار فقط ضربه می خورید. یکی دوبار بیرون رفتن به این معنا نیست که با کسی مچ شده اید و در یک رابطه قرار دارید.

٢٦ – واقع گرا باشید. مادرم ھمیشه به من می گفت باید با مردی ازدواج کنم که قد بلند، خوش تیپ و موفق باشد. اما حقیقت این است که خود من قیافه بدی ندارم، قدم کوتاه است و جزء قشر متوسط جامعه ھستم. من باید واقع گرا باشم. زمانی که اینطور شد توانستم عشق حقیقیم را در زندگی پیدا کنم.

٢٧ – عشق بورزید. زمانیکه از طرف مقابل خوشتان آمد می توانید با او شوخی کنید، ارتباط مکرر چشمی برقرار کنید و بازوانش را بگیرید. البته این کار را باید زیرکانه انجام دھید ( ھمه چیز را یکدفعه آشکار نکنید) تا او تصور نکند که شما دچار عقده ھای پنھان روانی ھستید.

٢٨ – وقتی نمی خواستید در کنار او باقی بمانید شروع کنید به صحبت کردن در مورد مسائل خسته کننده مثل کامپیوتر. این کار تاثیر خاصی دارد.

٢٩ – قبل از اینکه بر سر قرار حاضر شوید دندانھایتان را مسواک کنید. ھیچ چیز انزجار آور تر از این نیست که ھنگام خندیدن سبزی اسفناج لای دندان ھایتان گیر کرده باشد.

٣٠ – قرار نگذاشتن خیلی بھتر از باختن در قرارھای ملاقات است.


نظرات

  1. سیما قاسمی گفت:

    پیشنهادهاتون افتضاح ترین بود که تاحالا شنیدم!!

ارسال نظرات